Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HotelPremio Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1106 Budapest, Dorogi u. 19., cégjegyzékszám: 01-09-936892, adószáma: 22637437-2-42, elérhetőségek: www.konferenciahotelek.hu, továbbiakban: Üzemeltető) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

 

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint az abban foglaltak értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.

1.) Általános rendelkezések

Általános tudnivalók

Az www.konferenciahotelek.hu weboldalra Szolgáltatóként lehetőség van regisztrálni. Felhasználóként a weboldal regisztráció nélkül látogatható és böngészhető.

Felhasználó lehet minden olyan magán-, illetve természetes személy, aki az www.konferenciahotelek.hu oldalon található szolgáltatásokat igénybe szeretné venni, vagy aki a weboldalon található tartalmak iránt érdeklődik. 

Szolgáltató lehet minden olyan jogi-, illetve gazdasági szervezet, aki az általa nyújtott szolgáltatást az www.konferenciahotelek.hu weboldalon szeretné bemutatni, népszerűsíteni, értékesíteni.

A Felhasználók és a Szolgáltatók közötti kommunikáció az www.konferenciahotelek.hu portál, vagyis az Üzemeltető közreműködésével jön létre. 

A weboldalra regisztrálók, valamint az ajánlatkérők, hirdetési kérelem beküldők automatikusan elfogadják jelen ÁSZF rendelkezéseit, az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat, magukra nézve kötelezőnek ismerik el és az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárulnak.  Kijelentik továbbá, hogy a megadott adataik megfelelnek a valóságnak. A Weboldalon elérhető Szolgáltatásokat kizárólag cselekvőképes magánszemély és gazdálkodó szervezet, Felhasználó veheti igénybe. A Szolgáltatás igénybevételével, így különösen, de nem kizárólagosan a regisztrációval, illetve a Szolgáltatás megrendelésével a Felhasználó elismeri, hogy teljes cselekvőképességgel és jogképességgel rendelkező természetes személy, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely képviseletére jogosult képviselője nevében jár el.

II. Ajánlatkérés, hirdetési kérelem és regisztráció menete 

Általános tudnivalók

Az www.konferenciahotelek.hu oldal használatával Felek elfogadják a jelen ÁSZF-be foglaltakat és az itt leírtak figyelembevételével használják az oldal funkcióit vagy végeznek tevékenységet a weboldalon. 

Ajánlatkérés, hirdetési kérelem és regisztráció menete 

Az www.konferenciahotelek.hu weboldalon történő ajánlatkérés során a Felhasználóknak meg kell adnia: keresztnevét, vezetéknevét, e-mail címét, telefonszámát. Az ajánlatkéréskor Felhasználó automatikusan elfogadja az Adatvédelmi Nyilatkozat és az Általános Szerződési Feltételeket.

Szolgáltatóként a regisztráció valamint a hirdetési kérelem beküldése során meg kell adni a helyszín és cégnevét, valamint a cég adatait (székhely, számlázási/postacím, adószám, képviselő neve, e-mail címe, telefonszáma). Az ezek beküldésekor Szolgáltató automatikusan elfogadja az Adatvédelmi Nyilatkozat és az Általános Szerződési Feltételeket.

A Szolgáltató vagy a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető hibáért semminemű felelősség nem terheli a HotelPremio Kft.-t. Felhasználó és Szolgáltató a regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A HotelPremio Kft. kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó, vagy Szolgáltató más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait, az így megkötésre került megrendelés semmis.

Az ajánlatkérés a Felhasználók számára ingyenes.

Az oldalon való megjelenésre a Szolgáltatók részére egyszeri megjelenési díj ellenében van lehetőség, valamint külön megrendelés esetén további hirdetési megjelenés kérhető hirdetési díj ellenében.

Az ajánlatkéréssel, hirdetés kérelemmel vagy regisztrációval Felhasználó és Szolgáltató elfogadja, hogy az új tartalmakról és ajánlatokról az Üzemeltető hírlevélben értesíti. A hírlevélről bármikor lehetséges leiratkozni. 

A Felhasználó és Szolgáltató az ajánlatkérés, hirdetési kérelem és a regisztráció során kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető a Felhasználó által megadott személyes adatokat, a Weboldal használata során begyűjtött felhasználói adatokat rögzíti és az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott módon és célokra felhasználhatja.

A megjelenés felfüggesztése

Amennyiben az Üzemeltető észleli, hogy a Szolgáltató kommunikációjában az oldal rossz hírét kelti vagy az Üzemeltető megítélése szerint az nem kizárólag az aktuális szolgáltatással kapcsolatos kommunikációra terjed ki, továbbá annak hangneme sértő, bántó, illetve uszító, az Üzemeltető jogosult a Szolgáltató Weblapon való megjelenését korlátozni, illetve az ilyen tartalmú kommunikációt felfüggeszteni, annak a címzett részére történő kézbesítését meghiúsítani. A megjelenés felfüggesztéséről az Üzemeltető írásban értesíti a Felhasználót vagy a Szolgáltatót.

III. Kötelezettségek

Üzemeltető kötelezettségei

Üzemeltető biztosítja Szolgáltató részére a következőket:

·        A regisztrált szolgáltató számára külön oldal biztosítása

·        A szolgáltató adatainak beépítése a keresőrendszerbe

·        Igény esetén az adatok frissítése, esetleges kívánt módosítások megtétele

·        A Szolgáltató adatainak nemzeti (magyar) nyelven történő megjelenése

·        Az alapadatok, képek megjelenítése feltöltést és élesítést követően

·        Az oldal marketing kampányának megszervezése és lebonyolítása

·        Ügyfélszolgálat munkanapokon 9.00 és 17.00 óra között

·        Tájékoztató hírlevelek küldése Szolgáltató felé

·        Üzemeltető vállalja a Szolgáltató által bejelentett, a Üzemeltető által okozott hibák azonnali korrigálását. Amennyiben az azonnali javítás bármely okból nem lehetséges, így különösen, ha az azonnal történő javítás aránytalanul nagy költségekkel járna, úgy Üzemeltető értesíti Szolgáltatót a javítás előrelátható időpontjáról. Ezen túlmenően az Üzemeltetőt semmilyen kijavítási, vagy kártérítési felelősség nem terheli.

 

Szolgáltatók kötelezettségei

Szolgáltató ingyenesen kérhet módosítást a Felhasználók számára megjelenő adatlapján.

 

·        Szolgáltató megbízza Üzemeltetőt a megjeleníteni kívánt adatok feltöltésére, azok feltöltést követően Szolgáltató által elfogadtatásra kerülnek. A jóváhagyást követően Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli, Szolgáltató köteles az elfogadott adatok valótlanságából eredő és Üzemeltetőnél felmerülő minden vagyoni és nem vagyoni kárt megtéríteni.

·        Szolgáltató köteles az adataiban történt változásokat haladéktalanul közölni Üzemeltetővel, aki a Szolgáltató kérésére frissíti azokat az adatbázisban.

·        A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben Szolgáltató köteles együttműködni az Üzemeltetővel.

 

Felhasználók kötelezettségei

A www.konferenciahotelek.hu weboldal funkcióinak használata a Felhasználók számára anyagi kötelezettséggel nem jár. A Felhasználóknak lehetősége van az oldalon keresztül az oldalon megjelenő Szolgáltatókkal kapcsolatban ajánlatot kérni. Az ajánlatkérés Felhasználót nem kötelezi szolgáltatás vásárlására. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az ajánlatkérés során megadott adatait (név, tel. szám, e-mail cím) Üzemeltető kezeli.

IV. FIZETŐS SZOLGÁLTATÁSOK SZOLGÁLTATÓK RÉSZÉRE

Szolgáltatónak lehetősége van a https://www.konferenciahotelek.hu/mediaajanlat valamint a aloldalon keresztül ún. kiemelt hirdetés  megrendelésére az Üzemeltetőtől. A kiemelések díjai és feltételei az aloldalakon rögzítettek. Továbbá lehetőség van kérni egyedi csomagajánlatot is.

 

V. A szolgáltatás díja, fizetési és lemondási feltételek:

Üzemeltető a megjelenés/hirdetés díját a Szolgáltató által aláírt magyar nyelvű Megrendelőlapjának kézhezvételekor kiszámlázza. Szolgáltató megjelenése/hirdetése a díj befizetéséig nem élesíthető. A megjelenés egyszeri díja 59.900 Ft + Áfa, a hirdetési díj az adott hirdetési megrendelőlapon rögzített, mely összeget Szolgáltató köteles a számla elektronikus úton, e-mailben történő beérkezését követően, a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül Üzemeltetőnek az CIB Bank: 10700378-22471000-51100005 számú bankszámlájára átutalni.

 

A megjelenés határozatlan idejű, Szolgáltató bármikor elállhat a megjelenés folytatásától. A hirdetések előre leegyeztetett, határozott időtartamra szólnak, megrendelés után nem mondhatók le.

 

VI. Szellemi tulajdon

A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül, és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll. A Weboldal és a Weboldalon található valamennyi tartalom, grafika, stb. az Üzemeltető kizárólagos tulajdonát képezi.

A Weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, továbbértékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Weboldal bármilyen tartalmának, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.  

Üzemeltető szellemi tulajdonának bármilyen megsértése a jogsértő felelősségre vonását vonhatja maga után.

VII. Panaszkezelés

A Felhasználó vagy a Szolgáltató a weboldal használata során esetlegesen felmerülő panaszait az alábbi elérhetőségek valamelyikén teheti meg:

Postázási cím: 1106 Budapest, Dorogi u. 19.

E-mail cím: [email protected]

A Szolgáltató és a Felhasználó panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

a.)Szóbeli panasz

A szóbeli panaszt az Üzemeltető haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben a Felhasználó vagy a Szolgáltató a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy a panaszáról az Üzemeltető jegyzőkönyvet vesz fel, annak másolati példányát átadja a Panaszosnak. A panaszt annak beérkezését követően az Üzemeltető megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küld.

b.)Írásbeli panasz

Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően az Üzemeltető megvizsgálja és vizsgálat eredményéről a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küld.

A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján az Üzemeltető vizsgálja meg, utasítja el, vagy orvosolja.

c.) Panasznyilvántartás

A panaszkezelés során következő adatokat kérheti el Üzemeltető:

neve

lakcíme, székhelye, levelezési címe

telefonszáma

értesítés módja

panasszal érintett termék vagy szolgáltatás cikkszáma vagy egyéb azonosító száma

panasz leírása, oka

panasszal kapcsolatos igénye

a panasz alátámasztásához szükséges dokumentumok másolata

a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat

Az Üzemeltető a panaszkezelés során az Ügyfél által benyújtott adatokat az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat a Üzemeltető öt évig archiválja. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) az Üzemeltető leselejtezi.

A panasznyilvántartásban rögzített személyes adatokat kizárólag a panaszügyek regisztrálásának és a panaszügyek elbírálásának céljából használja fel az Üzemeltető.

 

c.)Jogorvoslat

Amennyiben a Panaszos panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben szabályozott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén, fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezhető.

Cím: 1088 Budapest József krt. 6.

Telefonszám: 061/459-4836 vagy 061/459-4999

 

A fogyasztók 2017. január 1. napjától panaszaikkal a területileg illetékes járási hivatalokhoz is fordulhatnak. A területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei itt találhatóak: jarasinfo.gov.hu

Panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefon: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

[email protected]

 

Békés Megyei Békéltető Testület

5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefon: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

[email protected]

 

Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: (1) 488-2131

Fax: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

[email protected]

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefon: (22) 510-310

Fax: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

[email protected]

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefon: (52) 500-749

Fax: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

[email protected]

 

Komárom-Esztergom County Arbitration Board

2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefon: (34) 513-010

Fax: (34) 316-259

Elnök: Dr. György Rozsnyói

[email protected]

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefon: (1) 269-0703

Fax: (1) 269-0703

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

[email protected]

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefon: (32) 520-860

Fax: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

[email protected]

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefon: (82) 501-000

Fax: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc

[email protected]

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefon: (74) 411-661

Fax: (74) 411-456

Elnök: Dr. Gáll Ferenc

[email protected]

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

8200 Veszprém, Budapest u. 3.

TTelefon: (88) 429-008

Fax: (88) 412-150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba

[email protected]

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefon: (72) 507-154

Fax: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bodnár József

[email protected]

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefon: (46) 501-091, 501-870

Fax: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

[email protected]

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefon: (62) 554-250/118 mellék

Fax: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

[email protected]

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefon: (96) 520-202; 520-217

Fax: (96) 520-218

Elnök: Horváth László

[email protected]

 

Heves Megyei Békéltető Testület

3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefon: (36) 416-660/105 mellék

Fax: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

[email protected]

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefon: (34) 513-010

Fax: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György

[email protected]

 

Pest Megyei Békéltető Testület

1055 Budapest, Kossuth tér 6-8.

Telefon: (1) 474-7921

Fax: (1) 474-7921

Elnök: dr. Csanádi Károly

[email protected]

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax: (42) 311-750

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

[email protected]

 

Vas Megyei Békéltető Testület

9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefon: (94) 312-356

Fax: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

[email protected]

 

Zala Megyei Békéltető Testület

8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefon: (92) 550-513

Fax: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

[email protected]

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a Fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A vásárló jogosult a fogyasztói jogvitákból eredő követelésének bíróság előtti jogérvényesítésére a Polgári Törvénykönyv és a Polgári Perrendtartás szabályai szerint.

Az Európai Bizottság internetalapú platformot hívott életre, azon fogyasztók számára, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére. Azok a vitarendezési testületek szerepelnek az online vitarendezési platform jegyzékében, amelyek megfelelnek bizonyos minőségi előírásoknak, és amelyeket a nemzeti hatóságok is elismernek. A honlap az EU 23 hivatalos nyelvén áll rendelkezésre.

http://ec.europa.eu/consumers/odr

VIII.  Egyebek

Az Üzemeltető által üzemeltetett www.konferenciahotelek.hu weboldal biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

Az Üzemeltető nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót, Szolgáltatót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Az Üzemeltető, mint adatkezelő a következő cégeknek adja tovább az adatokat adatfeldolgozás céljából:

1. Tárhelyszolgáltató:

Név: NaxoNet Informatikai Bt.

Székhely: 2400 Dunaújváros, Nap utca 2.

Telefon: +36-30-59-177-59

Email: [email protected]

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok

Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

 

2.Számviteli és adózási célból a társaság által megbízott könyvelő iroda:

Név: ClearMEGAdó Bt.

Székhely:2030 Érd, Erzsébet utca 2.

 

3. Postázási és kézbesítési célból a Magyar Posta.

 

Az Üzemeltető a Szolgáltató és a Felhasználó adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint, valamint a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján jár el.

Az Üzemeltető bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenést követő 8. napon lép hatályba és a hatályba lépését követően létrejött jogviszonyokban alkalmazandó.

Jelen szerződés a Ptk. 6:82.§-a alapján elektronikus úton kötött szerződésnek minősül. A szerződés magyar nyelven jött létre.

Adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeit, panaszait az Ügyfél a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon:+36(1)391-1400 
Fax:+36(1)391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat @ naih.hu ) felé teheti meg.

Budapest, 2020.06.01.

 

x

Hotel Regisztráció